Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

Het is onze doelstelling om alle bestelling van onze klanten vlot en kwalitatief hoogwaardig af te handelen en om alle kwesties naar tevredenheid op te lossen. Voor het geval dat er toch nog iets mis gaat en we er niet uitkomen zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Deze voorwaarden zijn gebaseerd op het model zoals gedefinieerd door de Kamer van Koophandel.   

Artikel 1: Definities

HotTeapots.com :  het bedrijf zoals beschreven in deze algemene voorwaarden,  hieronder valt ook De Theemutsshop;  
Consument:  degeen die een bestelling plaats (anders dan een bedrijf);  
Overeenkomst:  de overeenkomst tussen HotTeapots.com en de Consument, die ontstaat door het plaatsen van een bestelling.
Aankoop:  de aanschaf van een of meer artikelen uit onze catalogus.  

Artikel 2: Algemeen:  

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van HotTeapots.com aan Consumenten (ook als we een ander bedrijf inschakelen). 
  2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van geldig indien schriftelijk bevestigd. 

Artikel 3 Aanbiedingen / Offertes:

  1. Prijzen op onze website gelden als offerte. Deze kunnen op enig moment zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Consument kan geen rechten ontlenen aan historische prijsinformatie. 
  2. Het plaatsen van een order middels de website van HotTeapots.com geldt als acceptatie van de verstrekte prijzen en als acceptatie van deze algemene voorwaarden. Als middels e-mail een verzoek tot levering gedaan wordt, zal dit gelijkwaardig zijn met het plaatsen van een order via de website.
  3. De genoemde prijzen worden exclusief en inclusief BTW weergegeven. Voor bestellingen binnen de Europese Unie zal altijd 21% BTW worden gerekend, die in het betaalproces zichtbaar zal zijn. 
  4. Als een prijs duidelijk afwijkt van wat verwacht normaal voor een product mag worden is HotTeapots.com niet verplicht tegen deze prijs te leveren.
  5. Als op een Aankoop een korting wordt verstrekt op basis van meerdere producten, dan is HotTeapots.com niet verplicht om dezelfde korting ook te verstrekken op een deel van de goederen.   

Artikel 4: Tot stand komen van een Overeenkomst:

  1. Een overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling op de website en de daaropvolgende bevestiging door HotTeapots.com.  

Artikel 5: Levering:  

  1. Levering zal franco huis plaats vinden, na betaling van de relevante verzendkosten tijdens het plaatsen van de bestelling. Mogelijke invoerrechten en andere heffingen, niet berekend tijdens de bestelling zijn voor rekening van de Consument.
  2. De Consument wordt verantwoordelijk voor de goederen op het moment dat de goederen tot beschikking van de Consument staan of deze aan hem worden uitgereikt. 
  3. Als de Consument weigert de gekochte goederen te accepteren of onvoldoende instructie geeft (bijv. door een foutief adres) om levering mogelijk te maken, zijn eventuele extra kosten voor rekening van de Consument. 
  4. Orders voor meerdere producten kunnen in delen worden uitgeleverd, zulks te bepalen door HotTeapots.com. Meerkosten zijn dan voor HotTeapots.com
  5. HotTeapots.com zal haar best doen om artikelen die tegelijk besteld zijn ook tegelijk te leveren. 
  6. Als HotTeapots.com informatie en/of betaling vereist voor de uitvoering van de order, dan begint de levertermijn pas nadat de informatie en/of de betaling door HotTeapots.com ontvangen is. 
  7. Alle door HotTeapots.com aangeduide levertermijnen zijn schattingen, omdat wij gebruik maken van derden voor de verzending van de goederen. Als de bestelling later dan verwacht arriveert, betekent dit niet dat de aankoop ongedaan wordt gemaakt of dat niet alles betaald hoeft te worden.  De uiteindelijke levertermijn zal de aangegeven levertijd echter nooit met meer dan 5 weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht.
  8. Als de levertermijn wordt overschreden, dient de Consument HotTeapots.com hiervan schriftelijk (evt. e-mail) in kennis te stellen, daar wij in voorkomende gevallen dit zelf niet kunnen constateren. Wij doen ons uiterste best de Consument op de hoogte te houden van vertragingen, er kunnen echter omstandigheden zijn die wij niet kunnen beïnvloeden.    

Artikel 6: Garantie:  

  1. HotTeapots.com garandeert dat de af te leveren goederen voldoen aan de vereisten en standaarden die gelden voor dergelijke goederen in Nederland en dat de goederen bij het verlaten van onze locatie zonder beschadigingen zijn.
  2. De garantie zoals genoemd onder 1 zal gelden voor een periode van 3 maanden volgend op aflevering. 
  3. Als de goederen niet voldoen aan de genoemde garantie, dan zal HotTeapots, zulks door haar te bepalen, ofwel het product door eenzelfde product vervangen of een restitutie van de aankoopprijs verstrekken, binnen een redelijke termijn, volgend op de ontvangst van het betreffende product of, als het in redelijkheid niet geretourneerd kan worden, na melding van het gebrek door de Consument. Breuk als gevolg van het gebruik van de producten is uitgesloten van deze garantie. 
  4. Enige schade tijdens transport, dient binnen 3 dagen na ontvangst aan HotTeapots.com gemeld worden. Als de schade al duidelijk is bij aflevering dan deze op het afleverdocument van de vervoerder vermelden, zodat we de schade mogelijk op de vervoerder kunnen verhalen. Zodra wij uw melding hebben ontvangen zullen we zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om een oplossing te vinden voor het ontstane probleem. 
  5. De garantie zoals hier beschreven is niet van toepassing als het defect veroorzaakt wordt door onoordeelkundig gebruik of als gevolg van normale slijtage, breuk (anders dan gedurende transport). Tevens vervalt de garantie als op enigerlei wijze is getracht het product te veranderen of als het gebruik wordt voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is (sommige keramiekproducten zijn uitsluitend bedoeld als decoratief object). 
  6. In het geval dat het product niet in overeenstemming is met de Overeenkomst en het een defect betreft zoals beschreven in de aansprakelijkheidclausules, dan is HotTeapots.com niet aansprakelijk voor enige gevolgschade als gevolg van het defect. 
  7. Al hetgeen bepaald is onder deze algemene voorwaarden, heeft geen effect op de rechten van de consument onder Nederlands recht.    

Artikel 7: Recht van eigendom:  

  1. HotTeapots.com blijft eigenaar van de goederen tot volledige betaling is ontvangen.  
  2. Als we uw betaling (bij achteraf betalen) niet op tijd ontvangen, zullen we u een herinnering sturen. Mocht de betaling dan binnen een redelijke tijd nog niet plaats vinden, kunnen wij een incassobureau inschakelen.  

Artikel 8: Inspektie & Schade of afwijkingen:  

  1. De consument zal de goederen zo snel mogelijk controleren na ontvangst en kijken of de levering klopt met de bestelling.
  2. Problemen moeten schriftelijk (liefst per email) gemeld worden aan HotTeapots.com binnen drie dagen na ontvangst. Goederen pas terugsturen als daarover afspraken zijn gemaakt. Van breuk als het kan een foto opsturen. 
  3. De Consument moet HotTeapots.com zo snel mogelijk, uiterlijk 8 dagen na ontdekking, melding doen van niet direct zichtbare gebreken, maar in elk geval voordat de garantieperiode is verstreken, op dezelfde wijze als in de vorige paragraaf aangegeven. Als de garantieperiode is verstreken, kan HotTeapots.com de consument, redelijk te maken kosten in rekening brengen om het defect op te heffen. 
  4. Terug sturen van een product bij schade of afwijkingen kan alleen gebeuren met voorafgaande toestemming van HotTeapots.com.    

Artikel 9 Overdracht van Risico:

  1. Het risico op verlies of beschadiging van de producten vind plaats op het moment van levering van de goederen aan de consument of derden die handelen namens consument.   

Artikel 10 Prijsverhogingen:  

  1. We zullen prijzen van geplaatste bestellingen niet verhogen, behalve als ze overduidelijk fout waren. De Consument kan dan afzien van de aankoop. Dat kan niet als:  
  • de verhoging gevolg is van een wettelijk recht om de prijzen te verhogen; 
  • de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke maatregelen; 
  • als de prijsverhoging gevolg is van aanpassingen aan het product, bijv. bijzondere opdruk o.i.d.;
  • als duidelijk is geworden dat levering pas na meer dan drie maanden kan plaats vinden en consument dit geaccepteerd heeft. 

Artikel 11 Klachten:  

  1. We zullen trachten een oplossing voor eventuele problemen te vinden samen met de Consument. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@detheepotwinkel.nl Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op https://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie  

Artikel 12 Betaling:  

  1. Betaling kan bij bestelling of na levering plaats vinden, zoals tijdens bestellen gekozen door Consument. Voor orders groter dan € 150,-- kan HotTeapots.com een aanbetaling verlangen, ook als daar tijdens bestellen geen gewag van gemaakt is.  HotTeapots.com zal naar beste vermogen vooraf duidelijkheid verschaffen over de betaalwijze voor alle producten. 
  2. Betwisting van enig bedrag zal de verplichting tot betaling niet opschorten. 
  3. Als Consument in gebreke blijft met betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de zending dan zal een aanmaning worden verstuurd. Als betaling daarna niet plaats vind binnen de gestelde termijn zal een incassoprocedure worden gestart. Extra kosten zijn voor rekening van Consument.  

Artikel 13 Opschorting, Annulering en Retourending:   

Door Consument : 
  • U stuurt ons binnen 14 dagen na complete ontvangst van de bestelling een bericht dat u (een deel van) de bestelling wilt terug sturen. U mag ons vertellen waarom u het terug stuurt, maar dat hoeft niet. 
  • Vanaf het moment van melding heeft u nog 14 dagen om de retourzending te versturen.  Die pakt u dan graag weer goed in. Als u liever geen bericht stuurt vooraf kunt u de zending binnen 2 weken na ontvangst weer aan ons opsturen.  
  • U betaalt de verzending terug naar ons bij PostNL, DHL of een andere vervoerder.  Wij adviseren om een verzendbewijs te vragen.  Wij sturen u graag een retouretiket.  Voor de actuele bijdrage in de retourkosten graag de pagina over retouren raadplegen.  
  • Terugbetaling of creditering voor de geannuleerde bestelling of voor de retourgezonden goederen en eventuele verzendkosten vindt binnen 14 dagen na de annulering of, in geval van retourzending, na ontvangst in goede staat van de retourzending, plaats.
  • Als het product bij levering aan u beschadigd was, vergoeden we ook de kosten voor retourzending, als wij retourzending noodzakelijk achten, zie in dat geval ook Artikel 8).  
Door HotTeapots.com: 
  • HotTeapots.com zal de overeenkomst kunnen opschorten of annuleren als Consument haar verplichtingen niet na komt; 
  • HotTeapots.com zal verder de overkomst mogen (laten) ontbinden als zich omstandigheden voordoen dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk wordt of dat nakomen van de overeenkomst in redelijkheid niet meer verlangd kan worden. 
  • Als de overeenkomst is geannuleerd, veroorzaakt door in gebreke blijven van de Consument, tast dit de overige rechten op nakoming door Consument niet aan. 
  • HotTeapots.com en de Consument behoud ten alle tijde recht op schadevergoeding voorzover die uit deze Overeenkomst of wettelijke regelingen blijkt.

Artikel 14 Incassokosten:

  1. Als Consument verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet na komt, kunnen in redelijkheid gemaakte kosten op Consument worden verhaald. 
  2. Als HotTeapots.com kan aantonen dat meerkosten zijn gemaakt, als gevolg van in gebreke blijven van Consument, dan komen deze kosten ook voor vergoeding in aanmerking.   

Artikel 15 Vrijwaring:  

  1. Elk der partijen zal de andere partij vrijwaren van claims van derden, met betrekking tot intellectueel eigendom van zaken verstrekt door de verstrekkende partij voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 16 Intellectueel eigendom en Copyrights:  

  1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door HotTeapots.com geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
  2. HotTeapots.com garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
  3. De ontwerpen, schetsen, webpagina's. tekeningen, films, software en ander materiaal, al dan niet in elektronische vorm, dat mogelijkerwijs is vervaardigd door HotTeapots.com in de uitvoering van het bedrijf blijft eigendom van HotTeapots, onafhankelijk van het feit dat deze mogelijk door HotTeapots aan Consument zijn verstrekt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  4. Vertrouwelijke informatie (inbegrepen klantinformatie) zal uitsluitend aan derden worden doorgegeven voor zover nodig voor de uitvoering van de overeenkomst.  

Artikel 17  Aansprakelijkheid:    

  1. Als de geleverde goederen gebreken vertoont, dan blijft de aansprakelijkheid van HotTeapots.com jegens de Consument beperkt tot de voorwaarden vermeld onder "garantie". 
  2. Als de fabrikant van het goed aansprakelijk is voor gevolgschade, dan zal HotTeapots.com uitsluitend aansprakelijk zijn voor vervanging van de goederen of restitutie van het aankoopbedrag. 
  3. Onverlet bovenstaande, zal HotTeapots.com niet aansprakelijk zijn als schade het gevolg is dan opzet, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik door Consument. 
  4. De beperking van de aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden zal niet gelden als de schade gevolg is van opzet of nalatigheid door HotTeapots.com. 
  5. Door de aard van (gebruik van) de producten kunnen deze zeer heet worden, of scherpe kanten vertonen in geval van breuk. HotTeapots.com aanvaard in zulke omstandigheden geen aansprakelijkheid. Consument dient er voor te zorgen dat kleine of hete onderdelen buiten bereik van kleine kinderen blijven. 
  6. De aansprakelijkheid van HotTeapots.com is in elk geval beperkt tot de aanschafprijs van het product of de maximale uitkering zoals gedekt door onze aansprakelijkheidsverzekering.  
  7. Bovengenoemde aansprakelijkheidsartikelen, zullen in geen geval de wettelijke rechten van de consument beperken.

Artikel 18 Overmacht:

  1. Geen der partijen zal gehouden zijn om de overeenkomst na te komen, als dit onmogelijk word als gevolg van gebeurtenissen die niet beïnvloed kunnen worden door de betreffende partij, zoals beschreven onder overmacht in de wet. 
  2. In aanvulling op de wet, zullen in deze algemene voorwaarden als overmacht ook worden aangemerkt alle (al dan niet te voorziene) omstandigheden die HotTeapots.com niet kan beïnvloeden en die het onmogelijk maken om de overeenkomst uit te voeren. 
  3. Gedurende een periode van overmacht kunnen partijen de uitvoering van de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer dan 2 maanden duurt, kan elk der partijen de overeenkomst ontbinden zonder dat de andere partij recht heeft op schadevergoeding. 
  4. Als HotTeapots.com reeds aan haar verplichtingen heeft voldaan op het moment dat de overmachtsituatie op treedt, dan heeft HotTeapots.com recht op betaling van (een deel van) de geleverde prestatie.  

Artikel 19 Geschillen:  

  1. In geval van geschillen zal de rechtbank verantwoordelijk voor de plaats waar HotTeapots.com is gevestigd exclusief gekozen worden om zaken te horen.
  2. Partijen zullen uitsluitend naar de rechter stappen nadat beide partijen het uiterste getracht hebben om in den minne te schikken.  

Artikel 20 Toepasselijk Recht:  

  1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De "Vienna Sales Convention" wordt expliciet uitgesloten.  

Artikel 21 Wijzigingen in de algemene voorwaarden, interpretatie en hun locatie:

  1. Deze algemene voorwaarden zullen gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel in Gelderland.  
  2. De Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden prevaleert in alle gevallen waarin verschillen van mening bestaand met betrekking tot de interpretatie van andere versies van de algemene voorwaarden in andere talen. 
  3. De meest recente versie zal gelden, of als de betreffende zaak dit nodig maakt de versie die gold op moment van de relevante aankoop. 

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Wim en Nora, wij zijn er voor u.